ทั่วไป » “เพราะเราคือพี่น้องกัน” ตอน วิวัฒนาการทางศาสนา(มีคลิป)

“เพราะเราคือพี่น้องกัน” ตอน วิวัฒนาการทางศาสนา(มีคลิป)

5 สิงหาคม 2019
512   0

สำหรับวิวัฒนาการนับถือศาสนาในแหลมมลายา “ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาแรกที่เข้ามา”ที่มาเป็นศาสนาอิสลาม ก่อนที่จะมีศาสนาอิสลามที่ผ่านมาแล้วหลายศาสนา

ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า “ในเชิงประวัติศาสตร์ของหลักฐานที่ไปพบมา แม้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือศาสนาการบูชาไฟ อาหรับจะเรียกว่ามายูซี ในทางวิชาการเรียกว่า ศาสนาโซโลแอสเตอร์ เข้ามามีบทบาทในแผ่นดินนี้ หลังจากนั้นอิทธิพลจากอินเดีย นำศาสนาที่ 2 เข้ามา คือศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ในหลักฐานมีการระบุถึงราชาที่นับถือศาสนาพราหมณ์ เช่นมรงมหาวังสา ทุกวันนี้ยังมีการสืบทอดอย่างชัดเจน และศาสนาที่ 3 คือศาสนาพุทธมหายาน ได้สืบสานมาจาก ศรีวิชัยและศริวิชัยยา กษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธมหายานที่น่าสนใจคือ พระยาตูกรุบมหายานา มหายานาคือมหายาน มีโอรสชื่อว่ารายาศรีวังสา ท่านนี้คือจุดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม พระองค์ไม่สบายเป็นโรคผิวหนัง มีหมอจากประเทศเยเมนได้เข้ามาอาสาทำการรักษาพระองค์ถึง 3 ครั้ง สุดท้ายพระองค์หายจากโรคผิวหนัง หลังจากนั้นพระองค์รับอิสลาม และเปลี่ยนชื่อจากพระยาอินทิรา เป็นสุลต่านอิสมาแอชฮะ อิสลามก็เริ่มตั้งแต่บัดนั้นมา”

นี่คือประวัติศาสตร์เรื่องของศาสนา เราจะเห็นหลายประเพณี หลายพิธีกรรม หลายวัฒนธรรม ที่มีการผสมกลมกลืนที่ผสมอยู่ในการบูชาไฟในความเป็นพราหมณ์ เป็นพุทธมหายาน และในความเป็นอิสลามผสมกัน