วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต.

รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินตาม “โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” จำนวน 450 ราย 580 แปลง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

วันที่ 7 ส.ค. 62 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯแล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว ซึ่งในวันนี้ประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคง ด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมที่ดินที่ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้กำหนดให้มีโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ในปีงบประมาณนี้ พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการดังกล่าว จำนวน 450 ราย 580 แปลง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จากการที่ได้รับโฉนดที่ดินอันเป็นปัจจัยพื้นฐานการถือครองที่ดินอย่างเต็มที่ และขอให้เก็บรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานสืบต่อไป

 

 

—————————-