วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน ศอ.บต.ดึงชุมชนเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

ศอ.บต.บูรณาการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จชต. เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้าน

วันที่ (13 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จชต. (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วม

สำหรับการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการทำงานด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยเฉพาะชุมชนให้เป็นศูนย์กลางที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานประกอบด้วย กิจกรรมคณะทำงานและทีม Taka care team เพื่อลงพื้นที่ติดตามและประชุมประชาคมในหมู่บ้าน/ตำบล ทั้ง 4 จังหวัดในห่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (การฝึกอบรมอาชีพ) และการดำเนินงานประสานหน่วยงานด้านการจัดหางานเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลอาชีพ/ความต้องการของผู้ประกอบการด้านตำแหน่งงานว่างของแต่ละอาชีพ เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผ่านการอบรมฯ ให้สามารถมีงานทำได้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ชุมชนในพื้นที่ จชต.ที่จะมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 68 คน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้นำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมกลับไปพัฒนาพื้นที่ อีกทั้งเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตำบล ตลอดจนมีการพิจารณากิจกรรมการมอบรางวัลให้ผู้ปฎิบัติงานและผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพดีเด่นในพื้นที่ จชต.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

…………………………………………