การศึกษา » จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ยกระดับการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ยกระดับการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

15 สิงหาคม 2019
438   0

จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมสถานศึกษานำร่อง ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัด เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา ตั้งเป้ายกระดับการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

วันที่ 14 ส.ค. 62 ที่ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ได้จัดการประชุมแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ.2562 แก่สถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดยะลา ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณานวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา กล่าวความเป็นมาของการจัดกิจกรรม

ในกิจกรรมมีการทบทวนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ.2562 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในโครงการ การคัดเลือกนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ในการจัดการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษาครูวิชาการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 โรง ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการและพนักงานในส่วนราชการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 , 2 และ 3 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา รวม 120 คนเข้าร่วม

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจำนวน 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาค คือ จังหวัดสตูล ระยอง เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องเป็นพื้นที่พิเศษด้านการศึกษา ที่เอื้อให้คนในพื้นที่ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและพื้นที่ เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติ

พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนราธิวาส เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดยะลา ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดังนั้นการประชุมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดยะลา จึงเป็นการประชุมเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา เป็นสถานศึกษานำร่องในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

 

…………………………..