ทั่วไป » ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) มุ่งสร้างวินัย สร้างวิสัยทัศน์ ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) มุ่งสร้างวินัย สร้างวิสัยทัศน์ ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

23 สิงหาคม 2019
830   0

เมื่อวันที่ (22 ส.ค. 62) ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัด พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประกาศแผนปฏิบัติการ “รวมพลัง แก้ไข ปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยเฉพาะมาตรการด้านการบำบัดรักษา กำหนดเป้าหมายนำผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน 10,000 คน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้นำศาสนา ซึ่งได้บูรณาการการดำเนินงานการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส ตามแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจัง

ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการปราบปรามผู้ค้าและนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในหลักสูตร 35 วัน ภายใต้ชื่อ “Camp 35” ซึ่งการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการในหลักคิด 7 วาระ น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามวาระที่ 5 นราปลอดภัย “ทุกแห่งหน คนปลอดภัย” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้ดำเนินการแล้ว ในด้านกลยุทธ์กวาดบ้านตนเอง ตรวจหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน กลยุทธ์เดินเข้าสู่หมู่บ้าน โดยให้ทุกอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล หรือเรียกว่าชุด Take care team ทุกตำบล ทำหน้าที่ในการสำรวจ ค้นหา ผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทำหน้าที่ในการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ที่กลับสู่ชุมชน หมู่บ้าน จากทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ

สำหรับการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 22 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการบำบัดทั้งสิ้น จำนวน 60 คน และได้ดำเนินการตามหลักสูตรอย่างเข้มข้น ในการสร้างวินัย และสร้างวิสัยทัศน์ไม่ให้กลับไปยุ่งกับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป

 

 

 

———————————