การเมือง/มั่นคง » แต่งตั้ง “พล.อ.ชัยชาญ” เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาใต้

แต่งตั้ง “พล.อ.ชัยชาญ” เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาใต้

4 กันยายน 2019
1022   0

ครม.แต่งตั้ง “พล.อ.ชัยชาญ” เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนใต้ บูรณาการในพื้นที่ให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรายงานแนวทางแก้ปัญหา ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ

วันที่ (3 ก.ย.2562) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.จำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.ปราการ ชลยุทธ พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาค พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม นายจำนัล เหมือนดำ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การแก้ปัญหามีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภาคใต้ในประเด็นด้านความมั่นคง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รายงานปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทน พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์  ที่ไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

 

——————————–