วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

นราฯฝึกอบรมทางยุทธวิธี เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลในพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดการฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองตำรวจ ทหาร ณ ห้องทรายทอง หอประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมกล่าวว่า การฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย เป็นผลสืบเนื่องมาจากในห้วงที่ผ่านมา อำเภอสุไหงโก-ลกแลัพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง มีเป้าหมายเพื่อสร้างความวุ่นวายความไม่สงบเรียบร้อย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานรัฐ ด้วยการก่อเหตุรุนแรงในหลายรูปแบบและเปลี่ยนวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ เช่นการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือการลอบวางระเบิดเพลิงในสถานที่ต่างๆการลอบยิงประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมทางยุทธวิธีเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลในพื้นที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ 3 ฝ่ายได้เรียนรู้หลักวิชาการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจำนวน 160 นายประกอบด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลกที่ 6 ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก เเละสถานีตำรวจภูธรมูโนะ สมาชิก ทสปช. โดยมีวิทยากรครูฝึก จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส กองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก ชุดปฏิบัติการทำลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก ตรวจคนเข้าเมืองนราธิวาสและที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก

 

——————————————