วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

“ผลักดันพันธุ์ไผ่ Yala Bamboo” สู่พืชเศรษฐกิจใหม่

“ผลักดันพันธุ์ไผ่ Yala Bamboo” สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ ศอ.บต.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ “ทิศทางไผ่” ขยายผลโครงการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสาน ส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ เพิ่มช่องทางให้เกษตรกร

วันนี้ (12 กันยายน 2562) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางพัฒนาเกษตรฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ในฐานะกลไกหลักในพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่ บูรณาการ เชื่อมโยง เชื่อมต่อ เติมเต็ม อุดช่องว่าง ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตระหนัก และเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีไผ่มากกว่า 13 ชนิด จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรภาคีต่าง ๆ ประกอบด้วย ส่วนราชการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะขยายผลโครงการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานผ่านการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรจากเดิมทำการเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรผสมผสาน เพิ่มช่องทาง ลดการพึ่งพารายได้จากการทำการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงเมื่อมีการผกผันราคาพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนยกระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างพลังงานแบบครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการคัดกรองของสภาเกษตรจังหวัดยะลา จำนวน 300 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 800 คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไผ่ อาทิ เรื่องการบริหารการจัดการไผ่ทั้งระบบ โดย นายธวัฒชัย สงสม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง การใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างครบวงจร โดย นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา และการนำวัสดุจากไผ่มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า โดยนายธนกร รัชตานนท์ นายกสมาคมพัฒนาไผ่

สำหรับภาคบ่าย จะเป็นพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ให้สอดคล้อง กับศักยภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ที่ดี และสามารถเจริญเติบโตได้ในภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และร่วมมือพัฒนา Tissue Culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “Yala Bamboo” ต่อไป

 

 

——————————