วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

“ปรับทุกข์ ผูกมิตร ไม่คิดหวาดระแวง ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ” คือ หนทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง

19 ก.ย. 2019
749

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา “บทบาทโต๊ะครูกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ และบทบาทของโต๊ะครูในการสร้างสันติสุข ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี โต๊ะครู ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้,สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน,สถาบันการศึกษาเอกชนจังหวัด และอำเภอ ร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 500 คน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” ในนามของหน่วยงานความมั่นคง ผมมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ เพราะเราต่างมีประสบการณ์ เข้าใจในสถานการณ์ และความต้องการของคนในพื้นที่ เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน คือความสันติสุข ผมจึงน้อมนำเอายุทธศาสตร์ “การเป็นคนดี” มาทำงาน ผมเชื่อว่า “คนดีเท่านั้นที่จะทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้” เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ปกป้องและยุติความรุนแรง และวิธีที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือ “การพูดคุย” บางท่านบางกลุ่มอาจจะมีความเห็นต่าง ก็ขอให้ใช้ความจริงเขาพูดคุยกัน ไม่ใช่ความรุนแรงมาทำร้ายกัน “การปรับทุกข์ ผูกมิตร ไม่มีความหวาดระแวง ร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และร่วมทำ” คือ หนทางที่จะนำไปสู่ การเกิดสันติสุขต่อพื้นที่อย่างแท้จริง

โครงการอบรมสัมมนา บทบาทโต๊ะครูกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาปอเนาะได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความสันติสุขในพื้นที่ และเพื่อสะท้อนปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำเอาข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหา และหาทางออกร่วมกัน โดยจะต้องตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน ในสถานศึกษา สอดคล้องกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

—————————