วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ตชด.ยะลา ร่วมขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านวิชาภาษาไทย เพื่อความถูกต้องในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

20 ก.ย. 2019
433

เมื่อวันที่ (19 กันยายน 2562) เจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนางสาวนิชาภา หมื่นไกร ผู้อำนวยการกลุ่มขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาภษาไทย ในระดับขั้นอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีองอฯหมู่ที่3ตำบลศรีบรพอำกอศรีสาครจังหวัดนรริวาส ซึ่งทาง ศอ.บต. ได้ดำเนินการจ้างวิทยากรในพื้นที่เพื่อนำไปสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าใจถึงการสอนวิชาภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ตลอดจนการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอฯ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคืองอฯ ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยมีพระราชประสงค์เพื่อพัฒนคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งทางด้านอาหารโภชนาการด้านการศึกษา และด้านภาษาไทย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีทักษะทางวิชาการเป็นพื้นที่ที่สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเอง และพัฒนาท้องถิ่นสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และเป็นการสืบสานพระราโชบายด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้ทุกภาคส่วนสถานศึกษาน้อมนำสู่การปฏิบัติด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การดำเนินงานจึงกระจายอยู่ตามแนวชายแดน ครอบคลุมพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านและโรงเรียนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด. สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อย่างไรก็ตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีองอฯ จะเน้นในเรื่องการใช้วิชาภาษาไทยแล้ว ยังได้เน้นในเรื่องของความอดทน ความพอเพียง และการทำเกษตรกรรมเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน โดยให้น้อง ๆ ได้ร่วมกันรับผิดชอบการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้รู้ถึงประโยชน์ที่ได้ คือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังเรียนจบ โรงเรียนมีรายได้จากการขายผักปลาเนื้อไก่และไข่ไก่มาเป็นทุนอหารกลางวันที่สำคัญสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนช่วยยกระดับชีวิต และเศรษฐกิจของครอบครัวให้ดีขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

 

 

——————–