วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 2 สานต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา

22 ก.ย. 2019
457

ศปบ.จชต. และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 2 สานต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นในชั้นเรียน

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานและบริการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิด กิจกรรม มี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เข้าร่วมกว่า 400 คน

 “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า “การนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน นับได้ว่าสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการใช้ภาษาไทยและการบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ การเปิดชั้นเรียนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เกิดความเข้าใจร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่ความมุ่งหวังของการจัดการศึกษา เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ 21

 

……………………………………………………..