วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

จังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส”

27 ก.ย. 2019
269

จังหวัดปัตตานี จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส”

เมื่อวันที่ (26 ก.ย. 62) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริย กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส” โดยมีนายอัรฟาน ดอเลาะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม 500 คน

นายอัรฟาน ดอเลาะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส” ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม จิตอาสา จิตสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาเด็กผู้ด้อยโอกาส และเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการออกบูทโชว์ผลงานของเยาวชน บูทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแสดงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ การโชว์ความสามารถทางด้านดนตรีของเยาวชน และกิจกรรมจออาสาทำดีด้วยหัวใจ อีกด้วย

 

 

————————