วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

ศอ.บต. จัดตั้งปอเนาะผู้สูงวัย เพื่อเสริมสร้างอาชีพในสถาบันปอเนาะ

02 ต.ค. 2019
846

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ปัจจุบันขับเคลื่อนการทำงานโดย “พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร” ถือเป็น ‘นายหัวเรือใหญ่’ ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. มีแนวนโยบาย “แน่วแน่” ในการเชื่อมต่อหน่วยงานราชการทุกหน่วย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทุกองค์กร และประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ให้รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อปิดช่องโหว่ที่จะสกัดกั้นการพัฒนาในทุกเรื่อง ภายใต้นโยบาย ‘การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้’

    การดูแลผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายเรื่องที่รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. “ตั้งใจ” ขับเคลื่อนสนองรับนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับผู้นำศาสนา และสถาบันปอเนาะผู้สูงอายุ เนื่องจาก สถาบันปอเนาะ เป็นสถาบันการศึกษาที่คนวัยเกษียณ เลือกเข้าศึกษาและพักอาศัย เพื่อเรียนรู้ อ่านอัลกุรอาน ฟังบรรยายธรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เพื่อเตรียม ‘หัวใจ’ สู่โลกหน้า

    ซึ่งก่อนหน้านี้ ศอ.บต. ได้วางแนวทางส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถาบันปอเนาะ 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามคำสั่งการ ‘ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในสถาบันปอเนาะ’ ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อนำร่องการเสริมสร้างอาชีพในสถาบันปอเนาะ โดย ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักระยะสั้น เลี้ยงปลาดุก ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ขยายพันธ์มะนาว และพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างกิจกรรมหลังการเรียน และให้มีวัตถุดิบในการทำกับข้าวรายวันกับผักปลอดสารพิษของนักเรียนผู้สูงอายุเอง และขณะนี้สถาบันปอเนาะทั้ง 10 แห่ง ถือเป็นต้นแบบในการจัดทำปอเนาะผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

    ล่าสุด นายหัวฯ ศอ.บต. เรียกทุกฝ่ายหารือขยายการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปอเนาะ 3 จังหวัด กว่า 400 แห่ง  โดยเฉพาะอุสตาซ (ผู้บริหาร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นักวิชาการในพื้นที่ มาพบปะ พูดคุย โดยมีจุดหมายดูแลสถาบันปอเนาะผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม ในด้านการเรียนการสอน ด้านสุขอนามัย ด้านอาชีพและกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562

 

    “มีช่องโหว่ ให้ช่วยกันปิด ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ให้ร่วมมือร่วมแรงกันส่งเสริม” พลเรือตรีสมเกียรติ เผยตอนหนึ่งของการหารือ และกล่าวถึงจำนวนประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ว่า มีมากกว่า 2 แสนคน ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพ และด้านสุขภาพกว่า 20,000 คน เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพาลูกหลานมากนัก  และว่า สถาบันปอเนาะ จะเป็นแหล่งรวมตัวของผู้สูงอายุที่ดีที่สุด เพื่อศึกษาด้านศาสนาและฝึกอาชีพ ให้มีรายได้ดูแลตนเอง

_________________________________