วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

“ยะลา ยาลัน” มหัศจรรย์เด็กใต้ เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ

04 ต.ค. 2019
957

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรเสมายะลา เขต 1” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ชมการแสดงพิธีเปิด ชุดเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จากนักเรียนโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ การแสดงชุดใต้ร่มพระบารมี โดยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา จากนั้นประธานเยี่ยมชมนิทรรศการจาก 13 ศูนย์เครือข่ายสถานที่ศึกษาและนิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษา

        นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งและขอชื่นชม การจัดงานที่เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพอย่างทั่วถึง โดยผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายและการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมด้วย ขอให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์กับกิจกรรมต่างๆ ในงานครั้งนี้อย่างคุ้มค่าและนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรุ้และพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ของตนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

        นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เปิดเผยว่า งาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” เป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขันรวม 3 จุดคือ จุดที่ 1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จุดที่ 2 อาคารพระเศวตสุรคชาธาร เทศบาลนครยะลา และจุดที่ 3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมคัดเลือกให้ได้ผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

        ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดผลงานของครูรางวัลเพชรเสมา และการจัดนิทรรศการส่งเสริมทักษะอาชีพ ผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 111 โรงเรียน นอกจากนี้ มีสถานศึกษในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครยะลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพในจังหวัดยะลา มาร่วมแสดงนิทรรศการ อาทิเช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพรามัน และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

_______________________________________________