วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp35) “ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp35) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Camp 35 ) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35 ) รุ่นที่ 4 ตามที่ จังหวัดปัตตานี  

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35 ) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2562 นำผู้ป่วยยาเสพติดจากอำเภอเมืองปัตตานี โคกโพธิ์ ยะหริ่ง ยะรังหนองจิก กะพ้อ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น ปะนาเระ และสายบุรี จำนวน 10 อำเภอ เข้ารับการบำบัดรวมจำนวน 260 คน

โดยผู้เข้ารับการบำบัดได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จากวิทยากรสาธารณสุข ตลอดจนได้เสริมสร้างความแข็งแรงและระเบียบวินัย จากวิทยากรครูปกครอง ให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ทักษะความรู้ และความสามารถทางอาชีพ เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป.

 

———————