วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

“สตรียะหา” สานสามัคคี สร้างชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดกิจกรรม “สตรียะหา สานรักสามัคคี ชุมชนพหุวัฒนธรรม” ขับเคลื่อนองค์กรสตรีทุกระดับ เพื่อก้าวทันยุคสมัย เทคโนโลยี

          เมื่อวันที่ 15 ต.ค 62 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน “สตรียะหา สานรักสามัคคี ชุมชนพหุวัฒนธรรม” ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอยะหา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอยะหา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้สตรีอำเภอยะหา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกศาสนา มีความรัก ความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และความสมัครสมานสามัคคีอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสตรีในพื้นที่อำเภอยะหา อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

          สำหรับกิจกรรมในงาน มีการสานเสวนาของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาทสตรี การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นของแต่ละตำบล การแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของสตรีแต่ละตำบล การแสดงของสตรีพหุวัฒนธรรม การประกวดสตรีสุขภาพดี และกิจกรรมส้มตำลีลา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และการจับสลากรางวัลต่าง ๆ

___________________________________________