วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ตามรอยอารยะธรรมบนดินแดนด้ามขวาน ตอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ในเมืองยะลา

ตามรอยอารยะธรรมบนดินแดนด้ามขวาน

ตอน..  พระพุทธรูปปางไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ในเมืองยะลา

ตำบลหน้าถ้ำ เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบร่องรอยศาสนสถาน เมืองโบราณ ซึ่งเป็นศาสนสถาน ที่พบเทวรูปสำริด กำแพงเมือง พระพิมพ์ดินดิบแบบทวารวดี ศรีวิชัย ภาพเขียนสีพระพุทธรูปฉาย ภาพเขียนสีราชรถ มีสัตว์เทียม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 นักโบราณคดีได้พบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณถ้ำคูหาภิมุข เป็นภาพพระพุทธฉายและภาพราชรถแกะสลักไว้บนหน้าผา ภายในบริเวณถ้ำคูหาภิมุข มีพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ปั้นด้วยดินเหนียว มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว โดยใช้ไม่ไผ่เป็นโครง  สร้างขึ้นสมัยศรีวิชัยรุ่งเรืองราว พ.ศ.1300 หรือสมัยเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครฯ

วัดหน้าถ้ำ หรือ วัดคูหาภิมุข  เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 1 บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2390  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) โปรดเกล้าฯ ให้นายเมือง บุตรพระยายะหริ่งมาเป็นพระยายะลา ให้มีราชทินนามว่า พระยาณรงค์ฤทธิ์ ศรีประเทศวิเศษวังษา มาตั้งที่ว่าราชการอยู่ที่บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป ริมแม่น้ำปัตตานี  ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำไร่นา ประกอบกับเจ้าเมืองยะลาคนนี้มีอัธยาศัยไมตรีดี ใจกว้างเป็นที่รักใคร่นับถือทั้งของคนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธ จึงได้มีราษฎรหัวเมืองใกล้เคียงชักชวนกันมาตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยกันมากขึ้น  ในจำนวนนี้มี นายคง เพชรกล้า เป็นหัวหน้า มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหน้าถ้ำ เมื่ออยู่นานเข้าก็เห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างวัดขึ้น เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในหมู่บ้าน จึงได้ขออนุญาตต่อพระยายะลา และได้สร้างวัดขึ้นที่ริมเขาหน้าถ้ำแห่งนี้

ในปี พ.ศ.2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จมาประทับแรมที่วัดนี้ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. ไว้ที่ผาหินในบริเวณวัดหน้าถ้ำ 

กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนวัดหน้าถ้ำเป็นโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478  จนถึงสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนชื่อ “วัดหน้าถ้ำ” เป็น “วัดคูหาภิมุข”  

ปัจจุบัน วัดคูหาภิมุข เป็นวัดที่สำคัญของเมืองยะลา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย เก็บวัตถุโบราณที่ได้มาจาก วัดถ้ำ ภูเขากำปั่น พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย สมัยสุโขทัย พระพิมพ์ดินดิบ สถูปเม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป  ภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อย และน้ำใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน เป็นความงดงามทางธรรมชาติ ที่ประดับด้วยอารยะธรรมโบราณที่ทรงคุณค่า รออวดโฉมให้ผู้มาเยือนได้พิสูจน์ด้วยสายตาของท่านเอง..

 

…………………………….