วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดบางนรา จ.นราธิวาส เพื่อสร้างหอฉันพระที่ยังไม่แล้วเสร็จ

เมื่อ19 ตุลาคม 2562 ที่ วัดบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำเงินไปสร้างหอฉันพระที่ยังไม่แล้วเสร็จ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐิน/ผ้าป่าเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์แห่งละ 30,000 บาท แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน/ผ้าป่าและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่

        อย่างไรก็ตามการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างหอฉันและโรงครัวให้แล้วเสร็จ ตลอดจนทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในจังหวัดนราธิวาสต่อไป