วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบสานประเพณีทอดกฐิน สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดยะลา

          เมื่อวันนี้27 ตุลาคม 2562 ที่วัดยะลาธรรมาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีนายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. , ผู้อำนวยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. , ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. , ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. , ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศอ.บต. , ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ศอ.บต. , ข้าราชการ ,  เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 700 คน

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นวันดีที่ได้มาทอดกฐินและได้พบปะพี่น้องชาวไทยพุทธที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ในส่วนของการทอดกฐินนอกเหนือจากได้ช่วยวัด ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วที่สำคัญ คือ อยากเห็นบรรยากาศญาติพี่น้องได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด พบปะคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายาย

          ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่า เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่า และตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสงบสุข จะกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

          อย่างไรก็ตาม การทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี และร่วมทำบุญกันอย่างคึกคัก ทั้งประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนพัฒนาวัดรวมทั้งสร้างเมรุให้แล้วเสร็จ ตลอดจนทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

_______________________________