วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

จังหวัดยะลา ส่งเสริมเกษตรกร “ตามโครงการทุเรียนคุณภาพ”

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเวทีการมีส่วนร่วมในการจัดทำบันทึกข้อตกลง “โครงการทุเรียนคุณภาพ”

           เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เชิญผู้แทนส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเกษตรกรสวนทุเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในปี 2563 (โครงการทุเรียนคุณภาพ) รวม 424 คน เข้าร่วมพิจารณา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการดังกล่าว โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มี นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และนายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วม

          ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการนำแนวพระราชดำริมาดำเนินชีวิตตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน รวมทั้งพัฒนาในภาคเกษตรกร ผลิตทุเรียนคุณภาพ ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำบันทึกข้อตกลงของโครงการฯ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เพื่อเกษตรกรมีความรู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จะหาตลาดช่องทางจำหน่ายผลผลิต และรับซื้อผลผลิตทุเรียนตามจำนวนต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ราคาตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และเกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

________________________________