วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

องคมนตรี ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่นราธิวาส

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 60 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่กองร้อยทหารพรานที่ 4601 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้อำเภอรือเสาะแบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน ประชากร73,394 คน ประชากร 90 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ยางพารา และสวนผลไม้ จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ด้วยความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง

โอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยเสมอมา ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน ณ กองร้อยทหารพรานที่ 3301 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามลำดับ