วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 บริการซ่อม ตรวจเช็คสภาพรถ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา

29 ธ.ค. 2019
1233

จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 จัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถให้บริการซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2663 ให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและไห้บริการ โดยกำหนดออกให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30-00.30 น. (2 ผลัด) ยกเว้นศูนย์ที่ตั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้เปิดบริการเวลา 08.30 -16.30 น. (1 ผลัด) 

ซึ่งในเทศกาลบีใหม่ 2563 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้มอบให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยจัดตั้งศูนย์ให้บริการ จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์หน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และที่ศูนย์ปั๊มน้ำมันปาวาปิโตรเลียม อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำความรู้ในวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างความชำนาญในทักษะฝีมือ เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา บริการสังคม ทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

…………………………………………………..