วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

คำอวยพร ต้อนรับปีใหม่ 2563

30 ธ.ค. 2019
1169

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

สมเด็จพระสันตะปาปา “ฟรานซิส” ผู้ดำรงฐานะเป็นประมุขทางจิตวิญญาณสูงสุดของบรรดาชาวคาทอลิกในโลกใบนี้  ได้อวยพรปีใหม่ คริสตศักราช 2020  ด้วยสาส์นอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสที่เรียกๆ กันว่า “Urbi et Orbi” หรือสาส์นที่มีไปยังชาวเมืองต่างๆ และชาวโลก (To the City and to the World) ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา ท่านได้แสดงเอาไว้ ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ กรุงวาติกัน เมื่อช่วงวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา  ท่านก็มุ่งเฉพาะเจาะจงไปที่บางสิ่ง บางอย่าง ซึ่งอยู่ภายในหัวจิต-หัวใจของมวลมนุษย์ในแต่ละคน  นั่นก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่า “ความดำมืดภายในหัวใจของมนุษย์” ที่ท่านถือเป็นสาเหตุ หรือเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ทั้งปวง อันนำมาซึ่งผลพวงอันน่าเกลียด น่าทุเรศ น่าเวทนาทั้งหลาย ที่เป็นตัวสร้าง “ความไม่ยุติธรรมในสังคม” ท่านวิงวอนขอให้เกิด “สันติภาพ” และวิงวอนต่อ “พระผู้เป็นเจ้า” ขอให้ “โปรดทรงช่วยให้หัวใจอันแข็งกระด้างเหมือนก้อนหินของพวกเราทั้งหลาย…อ่อนๆ ลงไปบ้าง เพื่อให้เกิดช่องทางในการแสดงออกถึงความรัก ไปยังพวกเขาและไปยังเด็กๆ ทั้งหลายในโลกนี้ ไปยังผู้ที่ถูกละทิ้ง และผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานต่อความรุนแรงทั้งหลาย ทั้งปวง ฯลฯ”…

“ความดำมืดในหัวใจมนุษย์” ทั้งหลาย…อันนำมาซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม  สามารถถูกทำให้เจือจาง หรือถูกทำให้สลายหายไปได้ด้วย “แสงสว่างแห่งพระคริสต์” อันมีสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” นี่แหละเป็นแก่นกลาง หรือเป็นแก่นสาระของทุกสิ่งทุกอย่าง โดยที่ควรจะยกระดับให้กลายเป็น “ความรักอันปราศจากเงื่อนไข” ใดๆ อีก  มันถึงจะเป็นความรักแบบเดียวกับที่ “พระผู้เป็นเจ้า…ผู้ทรงรักมวลมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม แม้แต่ผู้ที่เลวร้ายที่สุด” และเป็นความรักที่ “พระเยซูคริสต์” ท่านนำมาเผยแพร่ มาสั่งสอน เทศนา จนกลายมาเป็น “ศาสนาคริสต์” นั่นเอง..         

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ปีใหม่) ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562  และประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฏิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  วันอีฎิ้ลฟิตริ หรือ วันฮารีรายอ เป็นวันเฉลิมฉลองหลังสิ้นสุดเดือนแห่งการถือศีลอด หรือ เดือนรอมฎอนนั้น (ฉลองปีใหม่) เป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ ตรงที่ศาสนกิจสำคัญ ได้แก่ การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้ อีกทั้งเป็นเดือนที่องค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางแก่มวลมนุษยชาติอีกด้วย  ความประเสริฐตรงนี้ จึงทำให้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสำเร็จทั้งในภพนี้และปรภพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าเหล่านี้ล่วงผ่านไปโดยเด็ดขาด การไตร่ตรองและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง

แม้ว่าตามหลักการอิสลามแล้ว มุสลิมจะร่วมฉลองอย่างคนสากลไม่ได้ เพราะมีหลักเกณฑ์วิถีปฏิบัติตามศาสนบัญญัติห้ามไว้ แต่ก็สามารถอวยพรในวาระดีๆ ของคนอื่น วัฒนธรรมอื่น อันเป็นการแสดงน้ำใจที่ดีต่อต่างศาสนิกภายใต้จรรยาบรรณของอิสลามได้

 

…………………………………………..