สังคม » ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโอรัง อัสรี

ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโอรัง อัสรี

30 ธันวาคม 2019
624   0

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโอรัง อัสรี พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบนิคมสร้างตนเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ และเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาว่า ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อน และบริหารจัดการในรูปแบบของนิคมสร้างตนเอง สนับสนุนด้วยการจัดสรรที่ดินชั่วคราว ให้สามารถมีพื้นที่ทำกิน เลี้ยงดูตนเองและประชากรในกลุ่มได้ สนับสนุนให้เข้าถึงการบริการของรัฐด้านต่าง ๆ ด้วยการออกบัตรรับรองสถานะเพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว ซึ่งมีจำเป็นอย่างยิ่ง ที่กลุ่มเหล่านี้ควรจะได้รับการดูแลสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อการดำรงชีวิต เช่น การเข้าถึงการศึกษาที่ให้ตรงตามความเหมาะสมของกลุ่ม การเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นแก่เด็ก รวมถึงการบริการด้านสาธารณสุข

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อติดตาม และหาแนวทางการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ หรือกลุ่มลาซะ อาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นชุมชนที่มีสมาชิกจำนวน 50 คน 6 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างถางป่า ถางสวน ตัดหญ้า กรีดยาง ซึ่งบางคนสามารถพูดภาษามาลายูได้คล่องแคล่ว

โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ (โอรังอัสรี) ซึ่งอยากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้ ทั้งในด้านของสุขภาวะ ด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพให้มีที่ดินทำกิน ซึ่งอาจจะเกิดจากความเชี่ยวชาญ ความสามารถเฉพาะตัว อาทิ การทำเครื่องประดับ การทำยาสมุนไพร การทำอาวุธที่ใช้ป้องกันตัวเอง เพื่อนำไปเป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มโอรังอัสรี สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวของเขาได้

เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้กล่าวอีกว่า กลุ่มโอรังอัสรีกลุ่มนี้คือเสน่ห์ในพื้นที่ เนื่องจากผืนแผ่นดินมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ทั้งไทย มาลายู จีน และโอรังอัสรี ในวันข้างหน้าเมื่อทุกชาติพันธ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม โดยไม่มีความหวาดระแวงต่อกัน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง และจะทำให้แผ่นดินใต้เป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนในพื้นที่ ต่อไป

 

 

……………………………………