วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

การฝึกชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับทุกสถานการณ์

“ผบ.พัน.ร.เชิงรุก 1 มีนโยบายให้กำลังทำการฝึกชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับทุกสถานการณ์”

เมื่อ 16 ม.ค.63, พัน.ร.เชิงรุก 1 โดย พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.พัน.ร.เชิงรุก 1 ได้ทำการฝึก ชป.เคลื่อนที่เร็ว และกำลังพลของหน่วย เกี่ยวกับการ ขึ้น-ลง ยานพาหนะ เมื่อเกิดสถานการณ์ ระหว่างออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้กำลังมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีความคุ้นเคย รวมทั้งให้มีความพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยทำการฝึกซ้อมฯ ณ พัน.ร.เชิงรุก 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส