ทั่วไป » หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ กลุ่มลูกเหรียง ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ กลุ่มลูกเหรียง ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

18 มกราคม 2020
228   0

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น ณ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนได้วางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้งานของสภานักเรียนมีความสอดคล้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา โดยมี พันเอก ทศพล พิณธุรักษ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข สมาชิกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน

พันเอก ทศพล พิณธุรักษ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นสืบเนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ได้ร่วมกับกลุ่มลูกเหรียงจัดตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้สร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสันติภาพ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สภานักเรียนแต่ละจังหวัดได้นำเสนอผลงานของตนเองเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของสภานักเรียนเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่อการดำเนินกิจกรรม การวางแผนขับเคลื่อนงาน และแนวทางปฏิบัติการงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคมด้วยการลงพื้นที่เก็บขยะ และพัฒนาบริเวณโดยรอบตลาดน้ำท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรัก และห่วงแหนพื้นที่ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป