ทั่วไป » รัฐบาลจัดอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด” เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้นำในพื้นที่

รัฐบาลจัดอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด” เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้นำในพื้นที่

24 มกราคม 2020
143   0

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด” และมอบโล่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นเกียรติ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญของมัสยิดในการส่งเสริมองค์ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้นำศาสนา แกนนำ และชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน จัดการสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้าน มัสยิด ชุมชนที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่ และเหมาะสมต่อการประกอบศาสนกิจมีการดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

จึงได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากมัสยิดในการดำเนินงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในปีงบประมาณ 2562 มีมัสยิดเข้าร่วมโครงการ 35 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 10 แห่ง จังหวัดยะลา จำนวน 14 แห่ง และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในมัสยิด ในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การประหยัดน้ำและไฟฟ้า และการมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการประจำมัสยิด อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าอบรมทั้งสิ้น 160 คน

จากนั้น คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเรื่อง “ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด” ณ มัสยิดรายอฟาฏอนี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

—————————