วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

بتاف فرلواوليه تنترااونتوق ماسوق كفندق. ทำไม………..ทหารต้องเข้า โรงเรียนปอเนาะ(ภาษามลายู)

تله دكتهويكن اكن بهواسث د تيئ ولاية سمفادن سلاتن ايت باثق رعيةث منجادي فغانوت ائام اسلام دان مغئوناكن اكن بهاس ملايوتمفتن اونتوق بركومونيكاسي. مك بربيذاله بودايادان تراديسيث درفد ولاية-ولاية يغ لأين د تهايلاند. دان جوئ فنديديقكن ايت، سلأين درفد مغاجيكن اوليه كانق-كانق كخيل اكن علم بياس، مك بلاجرفول مريكئيت دتاديكادان مغاجيكن اكن القران فد مالم دان افبيل ممبسرسديكيت مك بلاجراي دفندق اتو سكوله سوستاائام اسلام اونتوق برعلم مغيكوت اجارن اسلام.

مساله سمفادن سلاتن يغ برتاهن لاما. مك دفرخيأيكندي اكن منجادي درفد سبهائين درفد اينبوكاسي  اوليه خيءئواكن كانق-كانق دان رماج دتاديكادان دفندق دان دسكوله سوستاائام اسلام  دغن مموتربليتكن اي اكن اجارن ائام دان تاريخ. دان يغ لالو، تله مغئوناكن اوليه فغئانس اكن سكوله-سكوله اين اونتوق  برلاتيهكن اكن اهل باريسن يغ برساتودان برهمفونكن سنجات دان منجادي تمفت برليندوغن ديري دان مغحاصلكن اكن باهن لتوفن.

            فدمنونجوقكن دغن تيدق فواس هاتي دان مننتغكن دان بنخيكن اكن تنترااونتوق تيدق بوات كئياتن ددالم سكوله. مك منونجوقكن اي اكن بهواسث هندق تيدق دكتهويكن اوليه تنترااكن اينبوكاسي دان فغهاسوتن اتوبوقتي يغ فنتيغ. جك تيدق، مك تيدق فانس اي سفرت اين. دان يغ لالو، تله مندافتكندي فد ستغه سكوله ددائره بندغ ستر، ولاية جالا، ادا منوليسكن اكن ميسيج RKKدان ددينديغ اسراماللاكي دان ددالم بوكوفلاجر ايت مندافتكن اكن لوكيسن سنجات افي دان كافق دان كريس دان برسنم دغن فوش أب اوليه دوافلاجرللاكي  دان منونجوقكن اشارة اوليه كومفولن فلاجر للاكي سفرت لاتيبهن كتنترأن.

مك فرلوله اوليه تنترااونتوق بربوات كئياتن ددالم سكوله اونتوق منخئهكن اكن ستغه خيءئو اونتوق تيدق مغهاسوتكن دان اينبوكاسيكن اي اكن انق خوخوكيت اونتوق ملاكوكن اكن برغيغ ساله يغ منجادي فونخابائي كئانسن. دان لائي فد ماسوقكن اوليه تنترااكن تاديكا ايت اونتوق مغاجر تمبهن اي فد ستغه علم يغ كورغ ئورودان لائي اونتومنجائاكن اي اكن كسلامتن بائي اينستيتوسي دان فكرج فنديديقكن درفد فنكئانسن دان اونتوق ممبنتوكن اي ددالم بربوات كئياتن اوليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 خيءئودان كانق-كانق فد هاري-هاري يغ فنتيغ. اينله سببث، بتاف ماسوقكن اوليه تنترااكن سكوله.