วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ยืนยัน “สนามบินเบตง” เปิดบริการมิ.ย.นี้!! เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)เป็นประธานประชุมหารือความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ในการประชุมทุกหน่วยงานได้แจ้งการติดตามความคืบหน้าการเปิดใช้สนามบินเบตงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.งานก่อสร้าง ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินรวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยาน ดำเนินการได้ 100%

2.กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน ได้จัดกิจกรรมนำสายการบิน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในอำเภอเบตง ณ ท่าอากาศยานเบตง เพื่อร่วมหาแนวทางในการศึกษาเส้นทางเพื่อให้สายการบินเปิดเส้นทางบินสู่ท่าอากาศยานเบตง โดยมี

  • สายการบินนกแอร์
  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ให้ความสนใจในการทำเส้นทางบินสู่ท่าอากาศยานเบตง

3.ด้านการประกาศกำหนดสนามบินเบตงเป็นสนามบินอนุญาต ขณะนี้ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 ให้สนามบินเบตงเป็นสนามบินอนุญาต ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ท่าอากาศยานเบตง มีสถานะเป็นสนามบินตามกฏหมาย ต่อไป

4.งานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน และอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ VOR/DME ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างได้สะสมร้อยละ 83.072 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะเร่งติดตั้งอุปกรณ์ และทำการบินทดสอบ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ในเดือนมิถุนายน 2563

5.การติดตั้ง ระบบ AWOS (Automatic Weather Observation System) ขณะนี้อยู่ในช่วงเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อนุมัติในหลักการโดยต้องเร่งรัดการติดตั้งระบบ AWOS ก่อนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะลงพื้นที่ตรวจระบบ AWOS ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อมอบใบอนุญาติจัดตั้งระบบ AWOS ณ ท่าอากาศยานเบตง ต่อไป

6.การสำรวจพิกัดและความสูงของสิ่งกีดขวางการบินโดยรอบท่าอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะร่วมกันพิจารณาดำเนินการให้ กรมแผนที่ทหารสามารถเร่งเข้าทำการสำรวจเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

 

—————————

 

ข้อมูล :  https://bit.ly/2GxdCOQ