การเมือง/มั่นคง » เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสยัน นำข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ สื่อสารรัฐบาลและประชาชนของตน

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสยัน นำข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ สื่อสารรัฐบาลและประชาชนของตน

6 กุมภาพันธ์ 2020
737   0

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 ที่ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะผู้บริหารของ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และคณะ ในหลายประเด็น โดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาตามโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสันติสุข และการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในนามตัวแทนของรัฐบาลไทยที่ประจำอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความยินดีอย่างยิ่งที่คณะฯ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ สำหรับบทบาทสำคัญของ ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งปวง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความมั่นคงในฐานราก พัฒนาอาชีพ และการศึกษาให้มีความเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสการมีงานทำ สร้างความเท่าเทียม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจให้มีความก้าวกระโดดในทุกมิติ

ที่ผ่านมาสามารถนำนักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะมีการขยายเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย จากการสร้างสนามบินเบตง และยกระดับสนามบินนานาชาติของจังหวัดนราธิวาส ในอนาคตด้วย

ด้าน นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ สื่อสารไปยังรัฐบาลกลางของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่

โดยที่ผ่านมา ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 4 นักวิชาการ ผู้นำศาสนา และภาคประชาสังคม ซึ่งพบว่าทุกหน่วยงานพูดถึงความสำคัญของ ศอ.บต. ในการเป็นหน่วยหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาทุกด้านในพื้นที่

ทั้งนี้ จากการพูดคุยคณะฯ มีความเข้าใจในบทบาทการทำงานของ ศอ.บต. มากยิ่งขึ้น โดยคณะฯ มองว่าการทำงานในพื้นที่ ที่มีความละเอียดอ่อนจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจากการที่ ศอ.บต. มีการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วน เชื่อมั่นว่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ปัญหามีทางออก และได้รับการแก้ไขอย่างสมดุล สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต ต่อไป

 

 

………………………………………….

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา