การเมือง/มั่นคง » ผลโพลล์ระบุประชาชนชายแดนใต้พึงพอใจนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4

ผลโพลล์ระบุประชาชนชายแดนใต้พึงพอใจนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4

9 กุมภาพันธ์ 2020
820   0

อันดับหนึ่งนำมาด้วยนโยบายพื้นที่ปลอดภัย อันดับสองการแก้ปัญหายาเสพติด ส่วนปัญหาที่อยากให้แก้มากที่สุดคือการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาเป็นอันดับหนึ่ง

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยข้อมูลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาค 4 “บิ๊กเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

เครื่องมือในการประเมิน ใช้เวทีสาธารณะสภาสันติสุขตำบล โดยได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ จำนวน 39,040 คน

การสำรวจนี้จัดทำโดย ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ

1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

6 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

โดยทีมงานอาจารย์วาริน นราวิทย์และคณะฯ

ซึ่งมีแนวคิดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ถึง 100 ข้อ 100 คำถาม 

โดยผลสำรวจที่เผยแพร่ออกมา เน้นเรื่องนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหลัก

เริ่มจากประเด็นแรก ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจในการรับรู้ ความเข้าใจต่อนโยบายเร่งด่วน 5 ประการของแม่ทัพภาคที่ 4

– การระดมสรรพกำลังทำให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต ร้อยละ 98.14

– การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ร้อยละ 97.80

– กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข (พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ) อยละ 95.80

– รวมใจไทยหนึ่งเดียว (การพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง) ร้อยละ 85.10

– เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน (การเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพทุกระดับ) ร้อยละ 79.90

สำหรับประเด็นแรกนี้ คิดค่าเฉลี่ยรวมจาก 5 นโยบายได้ 4.55 คะแนน หมายถึงระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

ประเด็นที่ 2 ผลการสำรวจ “ความต้องการ” ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4

– ปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ร้อยละ 98.45

– การระดมสรรพกำลังทำให้พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต ร้อยละ 95.14

– กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข (พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ) ร้อยละ 89.10

– รวมใจไทยหนึ่งเดียว (การพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง) ร้อยละ 85.10

– เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน (การเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพทุกระดับ) ร้อยละ 79.90

บทสรุปจากผลสำรวจครั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระบุว่าประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ การรับรู้ และความเข้าใจในระดับ “มากที่สุด”

ต่อนโยบายเร่งด่วน 5 ประการของแม่ทัพภาค 4 ส่วนความต้องการของพี่น้องประชาชน สูงที่สุดคือการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่ในทุกส่วนจะได้รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนไปปรับแนวทางการทำงานเพื่อให้ตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม