การเมือง/มั่นคง » แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 63

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 63

10 กุมภาพันธ์ 2020
811   0

ปัตตานี – จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงพลังความพร้อมเพรียง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกำลังพล

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานอเนกประสงค์สวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม


ในการนี้ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หน่วยกำลังพลทหาร กำลังพลตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ของจังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมพิธีชุมนุม จำนวน 17 กองร้อย ร่วมทำพิธีสวนสนาม และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2997 เพื่อแสดงถึงพลังความพร้อมเพรียง ความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ในการต่อสู้กับผู้ที่คิดร้ายต่อประเทศชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน


ในการนี้ ได้มีการแสดงของกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ อันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ จำนวน 28 ราย พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม และด้านการพัฒนา จำนวน 4 นาย และมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 47 ราย ด้วย

 

 

————————-