ทั่วไป » ศอ.บต.สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาวะ “เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค”

ศอ.บต.สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาวะ “เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค”

15 กุมภาพันธ์ 2020
100   0

ศอ.บต.สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาวะ “เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค” จับมือ 4 ภาคส่วน 24 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU ด้านสุขภาพ และการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็น “เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพ และการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมี นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัด ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายราย ศอ.บต. จึงได้ให้นโยบายการทำงาน พร้อมกำหนดเป้าหมายให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัดในปี 2563 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานมุ่งสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ทั้งระยะเร่งด่วน เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชน ระยะต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคเชิงพื้นที่ และระยะยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งองค์ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขบนพื้นฐานความเข้าใจในเจตนารมณ์ของภาครัฐ ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัด และการรับบริการวัคซีน ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว มีสาเหตุ และปัจจัยหลายมิติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในมิติด้านความคิด ความเชื่อ และหลักการทางศาสนา ที่ส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานตามบริบทในพื้นที่ชายแดนใต้

โดยภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาการเสริมสร้างความเข้าใจภูมิคุ้มกันโรค และหลักการศาสนาอิสลาม มีการแจกหนังสือชุดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพ และการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้องถิ่นจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นทั้งเครื่องมือ และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

…………………………………………