วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

หกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก นราธิวาส ผลักดันการค้าชายแดน โชว์สินค้าไทย – มาเลเซีย กว่า 100 บูธ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก นราธิวาส ผลักดันการค้าชายแดน โชว์สินค้าไทย – มาเลเซีย กว่า 100 บูธ พร้อมประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมองค์ความรู้จัดสัมมนาผู้ประกอบการไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00  สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บตรศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ  รองเลขาธิการ ศอ.บตนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส     นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่  เมืองโกตาบารู หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม อย่างคึกคัก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน และกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มอัตราการขยายมูลค่าการค้าชายแดนให้เกิดผลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินตามนโยบาย เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 2562 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวมกว่า 1.3 ล้านล้านบาท มีมาเลเซียเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับ 1  การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาสจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่สอดรับนโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะไทยและมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำธุรกิจการค้าระหว่างกันมาอย่างยาวนาน การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม SME และ Start up ให้มีความเข้มแข็ง และมีมาตรฐานการส่งออก ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสร้างเครือข่ายทางการค้า และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในการดำเนินธุรกิจระหว่างเอกชนทั้งสองฝ่ายจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต

สำหรับมหกรรมการค้าชายแดนในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง Exim bank ไทย Exim bank มาเลเซีย SME bank ไทย และ SME bank มาเลเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้า สินค้าและบริการของ SME ไทย และ มาเลเซีย มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยและมาเลเซียได้มีโอกาสในการเจรจาซื้อขายสินค้าและหารือแนวทางการทำธุรกิจร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้าทั้งหมด 169 คู่ มีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวสู่การส่งออก มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกหนังสือสำคัญส่งออกนำเข้าเพื่ออบรมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีความรู้ในการออกและตรวจหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงาน   ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยและมาเลเซีย โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เชิญมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมีผู้ประกอบการไทยและมาเลเซียเข้าร่วมอีกจำนวนกว่า 100 คูหา