วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 ส่งคืนคนดีสู่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

วันที่ (16 ก.พ. 63) การเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด จังหวัดยะลา โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา ซึ่งได้เริ่มต้นมา ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค – 16 ก.พ. 63 รวม 35 วัน ตามนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการปราบปรามผู้ค้าและนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในหลักสูตร 35 วัน ภายใต้ชื่อ Camp 35 ครอบคลุมการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน การปราบปรามและสกัดกั้นการค้า และการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้แนวทางและรูปแบบของการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้รับการบำบัด จำนวน 60 คน ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และร่วมพบปะชาวค่าย ผู้ปกครอง ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัด ทั้ง 60 คน ได้ร่วมกล่าวปฎิญาณตน เลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งจะเป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดยะลา เกิดขึ้นตามนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการบำบัด ทุกภาคส่วน จนดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ชาวค่ายที่มาอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลา 35 วัน ได้ฝึกฝนระเบียบวินัย เรียนรู้วิชาการในการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ฝึกวิชาชีพ อาชีวบำบัด ศาสนาบำบัด ตลอดจนการรู้ถึงกฎหมายและโทษภัยของยาเสพติด สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อผู้บำบัดรักษากลับไปสู่ครอบครัวและชุมชน จะได้นำไปปรับในการใช้ชีวิต และสามารถ ละ เลิกยาเสพติด ได้อย่างเด็ดขาด ต้องขอชื่นชมชาวค่ายทุกคน ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเรียนรู้จนครบหลักสูตร แม้การบำบัดจะเสร็จสิ้น แต่ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่ผู้บำบัดรักษาทุกคน ว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งจนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้มากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ ต้องขอฝากข้อคิดถึงให้ทุกคน ที่กำลังจะกลับไปสู่อ้อมกอดของคนที่รักและห่วงใย ท่านกำลังจะกลับไปเป็นลูกของพ่อแม่ เป็นพ่อของลูก เป็นสามีของภรรยา เป็นสมาชิกในหมู่บ้าน ชุมชน จึงอยากให้กลับไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม นึกถึงอนาคตในชีวิตของตนเองและคนรอบข้างให้มาก กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ดี ขยันทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัว ใช้โอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ ให้คุ้มค่า และเป็นต้นแบบให้บุคคลที่ยังหลงผิดให้จงได้

 

————————-