วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

สภาสันติสุขตำบลตาเซะ ร่วมขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่ สู้ภัยโควิด 19

25 มี.ค. 2020
257

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนบ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานการประชุมสภาสันติสุขตำบลประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3 วาระพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการการป้องกันยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนพี่น้องประชาชนสภาสันติสุขตำบลตาเซะ ร่วมประชุม

โดยการประชุมสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 กับผู้แทนสภาสันติสุขตำบลตาเซะ เพื่อจะได้นำไปขยายผลให้กับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โดยขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ด้านนายอับโดรอแม มาหะมะ ประธานสภาสันติสุขตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นวาระพิเศษที่ได้จัดขึ้นเพื่อมาสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด –19 ซึ่งได้มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขมาให้ความรู้ และจะได้นำไปเผยแพร่ในคนในชุมชนได้ทราบข้อมูลต่อไป สำหรับปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาแก้ไขเป็นอันดับแรก ยังคงเป็นเรื่องปัญหายาเสพติด รองลงมาคือปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

ทั้งนี้ การประชุมสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น นำเสนอการแก้ปัญหาและการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

 

————————-