วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

ซักซ้อมการฝึกทบทวนต่อต้านการซุ่มโจมตีสามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารราบเชิงรุกที่ 3 กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี กองร้อยทหารราบเชิงรุกที่ 3 ซักซ้อมการฝึกทบทวน การต่อต้านการซุ่มโจมตี เพื่อความชำนาญ และสามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์

โดยมี พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 (ผบ.พัน.ร.เชิงรุก 1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก พร้อมทั้งพบปะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด และกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้