วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนไทย – เมียนมา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่สำคัญ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ยังฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4102 บริเวณบ้านช่องหินดาด เนิน 491 บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ก่อนเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4105 บ้านน้ำทุ่น ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง เพื่อพบปะกำลังพลเจ้าหน้าที่และเน้นย้ำข้อปฏิบัติที่สำคัญ

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ภารกิจของหน่วยมีความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสีสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ทำให้ภารกิจทั้งหลายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ดำรงความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพให้เต็มขีดความสามารถของกำลังพล ให้สมดั่งเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ที่ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน การพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของรัฐ ผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนสามารถเผชิญภัยคุยคามทุกรูปแบบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบสุข ร่มเย็น และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญ ในห้วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19 ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ฐานปฏิบัติการ ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา และรักษาความมั่นคงภายในแบบบูรณาการ ด้วยการประสานความร่วมมืออันดีของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้วยดีตลอดมา

———————-