วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโครงการ “จะนะ” Smart City เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

“จะนะ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นเมืองที่ 4 และเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน” ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ศอ.บต.มุ่งใช้แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีการกำหนด “เมืองต้นแบบ” สำหรับการพัฒนา 3 เมืองแรก ประกอบด้วย อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แผนงานพัฒนาจะนะได้กำหนดเขตผังเมืองในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม โครงการมีเนื้อที่ 16,753 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 100,000 อัตรา มีกิจกรรม 6 ประเภท คือ

 1. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา จำนวน 4,253 ไร่
 2. พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก จำนวน 4,000 ไร่
 3. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จำนวน 4,000 ไร่ จำนวน 4 โรง กำลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์
 4. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ จำนวน 2,000 ไร่
 5. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า จำนวน 2,000 ไร่
 6. พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย จำนวน 500 ไร่

ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับจากโครงการ “จะนะ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจากในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ2560-2579) จะพบว่ายุทธศาสตร์ในประเด็นการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แล้วก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั้น จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

      โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต(Future Industry) ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น อ.จะนะ จ.สงขลาก็จะมีอุตสาหกรรมอนาคต(New S-curve) ประกอบด้วย

(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น

(2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลตสติกส์ทันสมัย เป็นต้น

(3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร

(4) อุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่ สมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ

(5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้แก่ การบริการทางการแทพย์ การแพทย์ทางไกลผ่าน เป็นต้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนออุตสาหกรรมเป้าหมายนี้โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนา

อำเภอจะนะจะเป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (แห่งที่ 1 มีการดำเนินกิจการเมื่อ ปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ) ท่าเรือน้ำมัน อู่ซ่อมบำรุงและต่อเรือ ท่าเรือคอนเทรนเนอร์ อุตสาหกรรมเกษตร เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา น้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมหนัก มีการผลิตหัวรถจักร ตู้รถไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โลจิสติกส์

          ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเกิดการจ้างงานประมาณ 100,000 อัตรา ลดการว่างงานของแรงงานในพื้นที่ ขณะเดียวกันจะเร่งสร้างพื้นที่ให้สวยขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และวิสาหกิจแปรรูปผลผลิต โดยเฉพาะประมง นอกจากนี้ยังมีแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 8 เรื่อง ด้วยกันคือ

 1. กองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นำผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทางธุรกิจของภาคเอกชนในพื้นที่ อ.จะนะ มาใช้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ และการสร้างโอกาสในชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ทุนการศึกษาเล่าเรียน ทุนโครงการพัฒนาของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุนโครงการพัฒนาพหุสังคมที่เข้มแข็ง ทุนส่งเสริมภาคประชาสังคม กลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาพื้นที่ ฯลฯ
 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและงานอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. เชื่อมโยงความต้องการการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการบริการในพื้นที่ โดยวิเคราะห์และทำข้อมูลร่วมกับภาคเกษตรกรรมทั้งระบบในพื้นที่เพื่อป้อนวัตถุดิบทางการผลิตเข้าสู้ระบบอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
 4. ยกระดับงานสาธารณสุขในพื้นที่ อ.จะนะ และพื้นที่ใกล้เคียงรองรับการขยายตัวของประชากรในพื้นที่
 1. ศึกษาและวางมาตรการแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทุกทาง ยกระดับการดำเนินการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green City บริหารจัดการบนฐานความมั่นคงและความยั่งยืนของทรัพยากร
 2. เพิ่มศักยภาพของด่านการค้าชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีแนวทางจะทำเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร รวมทั้งดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่ศุลกากรเต็มระบบ
 3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและที่เกี่ยวเนื่อง โดยการจัดทำ “หมู่บ้านเปี่ยมสุข” ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อจัดหาที่พักอาศัยถาวรเพื่อชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น
 4. การสร้างและพัฒนากลไก-กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมออกแบบแนวทางการดำเนินงานทุกขั้นตอน การเร่งรัดติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ ทั้งในะระยะสั้น-กลาง-ยาว

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ยังระบุว่า ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะเป็นการเปิดกว้างสื่อสารไปถึงประชาชนให้มีความเข้าใจแก่นแท้ของการพัฒนาที่แท้จริง เพื่อมิให้ต้องตกไปเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง ดังเสียงที่คณะทำงานฯ ทุกคนพยายามบอกเสมอว่า “เราจะเดินคู่กันไป เราจะไม่ทิ้งใครให้เดือดร้อน” โดยต่อไปเราจะจับมือเดินหน้าการพัฒนาจะนะไปสู่การพัฒนาเพื่อปากท้องและลูกหลานของชาวจะนะเอง

 

————————

——————–