วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

ศอ.บต. ร่วมกับ จ.ปัตตานี ลงนาม (MOU) พัฒนาการผลิตและการตลาดถั่วลิสงคุณภาพครบวงจร ส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรตามวิถีชุมชน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ลงนาม (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาการผลิตและการตลาดถั่วลิสงคุณภาพครบวงจร สู่ตลาดนำการผลิต ส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรตามวิถีชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาร่วมใจบ้านสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายถั่วลิสง ระหว่างวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิดทางการเกษตรบ้านสารวัน (ถั่วคั่วทรา) กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกถั่วลิสงอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดโดย ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัดปัตตานี โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ มีนายอำเภอไม้แก่น เกษตรจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเป็นจำนวนมาก

ต่อจากนั้น เลขาธิการ ศอบต. ได้พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรบ้านสารวัน เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกถั่วสิสงอำเภอไม้แก่น (แปลงขยาย) และร่วมชมกิจกรรมปลูกถั่วเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ตามโครงการร่วมระหว่าง ศอ.บต. กับจังหวัดปัตตานี

สำหรับชาวบ้านสารวัน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้มีการปลูกโดยจัดซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากจังหวัดนครราชสีมา และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ปลูกภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เพื่อเสริมรายได้แก่เกษตรกรหลังฤดูเก็บเกี่ยวอำเภอไม้แก่น มีพื้นที่ปลูกถั่วทั้ง 4 ตำบลของอำเภอไม้แก่น เป็นถั่วที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

อีกทั้ง ได้มีการแปรรูปเป็นถั่วคั่วทรายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารวัน จนได้รับความนิยมทั้งในจังหวัดปัตตานี และต่างจังหวัด แต่เดิมเกษตรกรได้ปลูกถั่วเพื่อการบริโภคเท่านั้น ทำให้วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ ต้องซื้อจากที่อื่นมาแปรรูป อำเภอไม้แก่น สำนักงานเกษตรอำเภอ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เข้ามาส่งเสริมการปลูก เพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้น และแก้ไขปัญหาความยากจน