วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

ชาวบ้านสายสุราษฎร์ จังหวัดยะลา “ดีใจ” รัฐบาลสร้างถนน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

19 ก.ค. 2020
575

ชาวบ้านสายสุราษฎร์ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา “ดีใจ” รัฐบาลสร้างถนน หลังต้องลำบากนานกว่า 20 ปี

          รัฐบาล มีนโยบายและเจตนารมณ์ที่เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมุ่งนำความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประชาชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม

          อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นศูนย์กลางทางด้านการเกษตรของจังหวัด เกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา และปศุสัตว์ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน การคมนาคมตลอดจนถนนหนทาง เส้นทางสัญจรมีความลำบาก ทุรกันดาร สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายสุราษฎร์ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 2 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องการเพิ่มเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างมิติความมั่นคงและจิตวิทยามวลชนในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เปิดเผยว่า หากปักหมุดแล้วจะเห็นได้ว่า เป็นพื้นที่ไกลที่สุดจาก ก็การบริหารงานของอำเภอ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองภาคใต้ คือ นิคมกือลอง แต่ด้วยภารกิจและงบประมาณที่มีข้อจำกัด ตนเองได้รับทราบปัญหานี้จากผู้ใหญ่บ้าน และจากคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงลงมาสำรวจด้วยตัวเอง หารือกับทางหมู่บ้านว่าเราจำเป็นที่จะต้องหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกการคมนาคมในการขนถ่ายผลไม้ กระทั่งทางอำเภอได้เขียนโครงการให้กับทางจังหวัดยะลาแล้ว เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และใช้ช่องทางงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในการกำกับของรองนายกรัฐมนตรี

          “…การแก้ไขปัญหาดังกล่าวของหน่วยงานในกำกับภูมิภาคโดยเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง ได้ฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชน และรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนพึงพอใจที่โครงการวันนี้ได้มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน…”

          ด้าน นายหามะ อะซา ชาวบ้านสายสุราษฎร์ กล่าวว่า เป็นเวลานานกว่า 20 ปีที่ตนเองใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรเพื่อเข้ามาทำสวน รู้สึกดีใจที่ได้มีเส้นทางที่ดีขึ้น เพราะในอดีตลำบากมาก การขนส่งผลไม้เพื่อออกไปจำหน่ายเป็นไปอย่างยากลำบาก ดีใจที่ทางราชการเข้ามาให้การช่วยเหลือ ตอนนี้การใช้เส้นทางนี้ก็ไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกมาก

          ขณะที่ นายอาหะมะ มาหนิ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสายสุราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนบางลาง กล่าวว่า เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ส่วนมากชาวบ้านที่นี่เขาจะใช้สัญจรทางด้านการเกษตร ไปกรีดยาง ขนทุเรียน เมื่อก่อนเส้นทางนี้คนจะใช้น้อยมากเพราะมันลำบาก พอเส้นทางเสร็จ ชาวบ้านซึ่งอยู่ที่หมู่ที่ 7 เขาน้ำตกรอยต่อกับหมู่ที่ 3 ก็ได้ใช้เส้นทางนี้สามารถไปอำเภอ ไปเขื่อนบางลาง โดยใช้ระยะทางที่ใกล้กว่า ทำให้ประชาชนของหมู่ที่ 7 ใช้เส้นทางนี้กันมากขึ้น ส่วนประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับ คือ ทำให้พืชผลทางการเกษตรขนส่งเอาไปขายดีขึ้น คุณภาพของพืชผลดีขึ้น ประชาชนได้มีรายได้มากขึ้น