วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ท่าอากาศยานเบตง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดยะลา การดำเนินการโครงการการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง และโครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จะมีกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดยะลา โดยมีการจัดเวทีเสวนา “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชาลัด ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกัน เป็นระบบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และชมบรรยากาศสด ๆ ที่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ทางแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ตั้งแต่เวลา 09.10-12.00 น.

สำหรับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 1ใน 3 อำเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ให้อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองด้วยพลังงานแบบยั่งยืน รองรับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าผ่านทางด่านพรมแดนสู่ประเทศมาเลเซีย จีน และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่กว่า 1,900 ล้านบาทต่อปี

การพัฒนาภายใต้โครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอเบตง ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จากรัฐบาล ทำให้เกิดโครงการมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งโครงการการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง งบประมาณ 1,900 ล้านบาท สร้างบนเนื้อที่ 920 ไร่ รันเวย์มีระยะทาง 1,800 เมตร ลานจอดสามารถจอดเครื่องบินได้ 3 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ รองรับเครื่องบินขนาด 70-80 ที่นั่ง รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 300 คนต่อ 1 ชั่วโมง หรือ 1,000 คนต่อวัน และมีแผนต่อขยายในอนาคตอีก 300 เมตร ให้สามารถรับเครื่องบินโบอิ้งได้

ส่วนอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง คือ โครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หรือสกายวอร์ค งบประมาณ 91 ล้านบาท ที่สร้างบนเขาไมโครเวฟ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต เป็นสกายวอล์คที่มีทางเดินยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ 61 เมตร ถือว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน ซึ่งที้ง 2 โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประเมินว่า การเกิดขึ้นของท่าอากาศยานเบตง และสกายวอร์ค จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จากงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มจาก 6 แสนคนเป็น 1 ล้านคน และมีรายได้สะพัดปีละ 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจดี ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สิ่งที่ตามมา คือสิ่งที่ภาครัฐตั้งใจ และมุ่งหวังให้เกิดขึ้น ตามเจตนารมย์ ภายใต้แนวคิดรวมไทยสร้างชาติ นั่นคือ รอยยิ้มของประชาชน และสันติสุขของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

————————————