วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

สุไหงโก-ลก ปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธี ให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ปิดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธี ให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสู่ใต้สันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลกเป็นประธาน

สำหรับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธี ให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสู่ใต้สันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน 3 ชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่ตำบลปาเสมัส ตำบลปูโยะ และตำบลมูโนะ รวม 669 นาย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และใช้งานกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนทุกประเภท ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล การคุ้มครองเส้นทาง ครู โรงเรียน อาคารสถานที่ของทางราชการและชุมชนล่อแหลม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ ชุมชน เขตเทศบาล การป้องกันเฝ้าระวังหมู่บ้านของตนเอง และมาตรการเชิงรับอื่น ๆ อีกทั้ง สามารถสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน และรายงานข่าวสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า กำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชนมีบทบาทสำคัญในการร่วมดูแลป้องกันเฝ้าระวังสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เคียงข้างหน่วยงานฝ่ายมั่นคง 3 ฝ่าย หลักสูตรการฝึกอบรมจะเน้นทุกมิติ ทั้งด้านการใช้ยุทธวิธี การเฝ้าระวังป้องกัน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการร่วมปฏิบัติการตามนโยบายของนายอำเภอที่มุ่งเน้นมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

————————–