วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานกิจกรรมพบปะมวลชนญาลันนันบารู  มุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังมวลชนมีส่วนร่วม

จากใจแม่ทัพภาคที่ 4 “ทุกข์ในใจของพ่อแม่ คือ ลูกหลานติดยาเสพติด” จึงต้องดำรงความมุ่งหมายเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพลังมวลชนมีส่วนร่วม■■■

วันนี้ ( 27 ส.ค.63,1130 )  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานกิจกรรมพบปะมวลชนญาลันนันบารู พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยหารือและติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านยาเสพติดผ่านสภาสันติสุขตำบล ในการจะเข้าไปประสานการดำเนินงานสอดรับแผนงาน ✔ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน✔ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี มวลชนญาลันนันบารูในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะกว่า 600 คน

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นภารกิจที่ท้าทาย เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดให้งานการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในห้างานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยมีเป้าประสงค์คือช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีกรอบวิธีดำเนินการหลัก ๆ ได้แก่การให้ความสำคัญและสร้างพลังภาคประชาชนให้เป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อผู้ค้ายาเสพติด และใช้มาตรการทางสังคมสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูและการพัฒนาอาชีพ เพื่อการคืนบุตรหลานกลับสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวให้ได้ และดำรงค์เจตนารมณ์รวมถึงคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชน เพราะถือว่า ทุกข์ในใจของพ่อแม่ คือ ลูกหลานติดยาเสพติด  จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์และป้องกัน ในเรื่องของยาเสพติดเพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ หากทุกคนช่วยกัน ก็จะทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขได้”

สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมวลชนญาลันนันบารู ถือเป็นการป้องกันและเป็นการสร้างพลังประชาชนให้เป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน เป้าหมายคือในหมู่บ้านและสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันผ่านเยาวชนญาลันนันบารู ญาลันนันบารู Junior ที่ผ่านการฝึกอบรม เข้ามามีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายพลังภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพื้นที่ ที่เป็นปัญหาและสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของยาเสพติด เกิดความสงบสุขในพื้นที่ต่อไป