วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

กำลัง 4 ฝ่ายยะหา ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ หมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ 38 อำเภอ

จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ หมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ 38 อำเภอ โดยประชาชนมีส่วนร่วม เน้น สร้างความเข้าใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติ เสมือนเหตุการณ์จริง

เมื่อวันที่ (27 ส.ค. 63) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ หมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ 38 อำเภอ โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติ เสมือนเหตุการณ์จริง ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ มีกำลัง 4 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ปกครอง และกำลังภาคประชาชน ร่วมในการปฏิบัติ โดยมี พ.อ.พยุง อินทรวิลัย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา หมู่ที่ 2 บ้านตาเปาะ ตำบลละเเอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยผลการปฏิบัติ ทุกส่วนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

————————