วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

เร่งเพิ่มศักยภาพสภาสันติสุขตำบล เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนพื้นที่ จชต.

01 ก.ย. 2020
190

เมื่อวันที่ (31 สิงหาคม 2563) กองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ณ โรงแรมญัณนะตีย์ และโรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา โดยมีผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา ซึ่งเป็นคณะสภาสันติสุขตำบล 282 ตำบล เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาสันติสุข ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมภายใต้สภาสันติสุขตำบล ในการขับเคลื่อนแผนงานตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำหรับการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว ศอ.บต. ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีสภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกสำคัญในการกำกับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่ ผู้นำศาสนาและภาคประชาสังคม ให้มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ตอนหนึ่งว่า เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. พยายามสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามสภาสันติสุขตำบลเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในโครงสร้างของสภาสันติสุขตำบล สภาสันติสุขฯ จึงเป็นองค์กรหนึ่งในการรวบรวมผู้นำในท้องที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับตำบลที่ถูกต้อง โดยโครงสร้างที่จัดขึ้นขณะนี้ถือว่าเกิน 80% เป็นสภาที่รวบรวมผู้นำในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานขับเคลื่อน จชต. ซึ่งผู้นำทั้ง 5 กลุ่ม มีความหลากหลาย จึงคาดหวังและมีความเชื่อว่า สภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ จชต. จะเป็นแบบอย่างองค์กรพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีแผนพัฒนาตำบล เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

———————