วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ศอ.บต. และ ยูนิเซฟ ประเทศไทย หารือจัด MOU เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต.

03 ก.ย. 2020
363

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ยูนิเซฟ ประเทศไทย หารือจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะองค์การกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เข้าพบ และหารือ ศอ.บต. โดยมีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้แทนพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ และความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงความคืบหน้าการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก การพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เนื่องจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็กและสตรีในพื้นที่ ที่ผ่าน ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศป.ดส. ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อร่วมดำเนินงานให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมเด็ก สตรี และภาคราชการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน ลดช่องว่าง เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา สร้างความคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ

สำหรับการหารือในครั้งนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก การพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมสุขภาวะและโอกาสแก่เยาวชน การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณด้านเด็กและเยาวชน ระหว่าง ศอ.บต. และยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศอ.บต. ให้เป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ของทั้ง 2 องค์กร ให้ความรู้ด้านการปกป้อง คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติต่าง ๆ ส่งเสริมสุขภาวะ พัฒนาทักษะและโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา พร้อมร่วมกันในการจัดการประชุม ปรึกษาหารือ การสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ดังกล่าวจะจัดขึ้นอีกครั้ง ภายหลังจัดทำบันทึกข้อตกลงแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อน ยกระดับและพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นรูปธรรม