วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

เตรียมขับเคลื่อน “เมืองอัจฉริยะ(Smart City)” เมืองสุไหงโก-ลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 2 ก.ย.63 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้เตรียมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ(Smart City) โดยเลือกพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก ล่าสุดจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในฐานะนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการตามระเบียบที่กำหนด โดยอยู่ในขั้นตอนของการเสนอโครงการต่อกรมการจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาเสนอต่อไปยังระดับกระทรวงต่อไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสนอโครงการตามรูปแบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบ 5ด้าน จำนวน 27 โครงการ ประกอบด้วย

1.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การพัฒนาภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการค้า

2.ระบบขนส่งและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility) การพัฒนาด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

3.พลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ(Smart Energy & Environment) การบริหารจัดการขยะ

4.ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ(Smart Goverment) การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น

5.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการแจ้งเตือนภัย

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ระบุ สำหรับ เมืองอัจฉริยะหรือ Smart City หมายถึง เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ นวัตกรรมที่ทันสมัยและฉลาด ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง การลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่ หากได้รับการอนุมัติ ทุกโครงการจะดำเนินการเป็นแผนระยะกลาง และระยะยาวที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5ปี หากสำเร็จเป็นรูปธรรมมั่นใจว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมได้อย่างทั่วถึง

 

—————————