วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ยะลา จัดค่าย “ต้นกล้าประชากรคุณภาพ” ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

06 ก.ย. 2020
345

สถานศึกษายะลา จัดค่าย “ต้นกล้าประชากรคุณภาพ” ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมปรับตัวเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 5 ก.ย. 63  องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร โดยการนำของนางสมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา คณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา ยะลา ได้จัดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ ขึ้น เพื่อหลอมรวมนักเรียน  นักศึกษาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  สามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักพ่อแม่  รักครู รักเพื่อน รักองค์กรเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม เรียนรู้กฎระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ สังคมสามารถประพฤติ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  และสามารถปรับตัวดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยในพิธีเปิดค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพ ซึ่งมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน  ได้ร่วมกันร้องเพลงมารช์วิทยาลัย ความหวังยังมี และคนดีไม่มีวันตาย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันโบกธงชาติไปมาอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6  กันยายน 2563 มีกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต  การสร้างพลังแห่งความสำเร็จด้วยความคิดเชิงบวก การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 รัก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักพ่อแม่ รักครู อาจารย์ รักเพื่อน รักตัวเอง รักสถาบัน  ฐานการเรียนรู้   กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมรู้รักสามัคคี และกิจกรรมเทียนส่องใจ ซึ่งมี วิทยากรจาก ชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรม  บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  264   คน

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  กล่าวว่า เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและมีค่าที่สุดของประเทศ เพราะเป็นวัยที่เปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์ทางร่างกาย พลังทางความคิดและสติปัญญา โดยเฉพาะเยาวชนใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 76.34% ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่สามารถปฏิบัติกิจกรรมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีจิตอาสา มีจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดเมืองนอน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนอยู่ในกรอบประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม เป็นคนดี คนเก่ง เป็นต้นกล้าที่ดีของแผ่นดิน และเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ  พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป