วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

มทภ.4 ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนา รับฟังคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาบูรณาการปรับใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563  ▶ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลังรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 และถือโอกาสนี้นำนโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามาร่วมหารือ พร้อมทั้งขอคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาบูรณาการ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

▶โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังวัด ประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมนมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร(พระอารามหลวง)/เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ก่อนเข้าเยี่ยมนมัสการพระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน/เจ้าคณะจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เดินทางเข้าพบ นายแวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี/ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และนายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน

▶ การเดินทางพบปะผู้นำศาสนาทั้ง 2 ศาสนาในวันนี้ของแม่ทัพภาคที่ 4 หลังเข้ารับตำแหน่งนั้น เพื่อเป็นการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพูดคุย และขอคำชี้แนะตามแนวทางของผู้นำศาสนา ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านความคิด และจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในพื้นที่ ทั้งยังคุ้นเคยกับพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นพื้นที่พหุสังคมและวัฒนธรรม ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลาย ทุกส่วนจึงต้องเรียนรู้และปรับแก้เพื่อให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการใช้ประโยชน์จากการมาพบปะในวันนี้มาปรับใช้ให้เกิดผลสูงสุด โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลากหลาย ละเอียดอ่อน ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้กัน และใช้ประโยชน์จากการมาพบปะกันในวันนี้ให้มากที่สุด โดยยังคงสานต่อนโยบายของอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเดินหน้าสร้างสันติสุขผ่านความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ยึดหลักการใช้สันติวิธี โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำศาสนาเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ก่อเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากมีการผนึกกำลังร่วมกัน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย อยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องพื้นที่ของตนเอง และสามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นผ่านสภาสันติสุขตําบล เพื่อจะได้นำปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำสันติสุขคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป”

▶ทางด้าน นายแวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี/ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ว่า “ตนในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลพื้นที่ และเชื่อมั่นในการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ว่าจะสานต่อนโยบายที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขผ่านสภาสันติสุขตำบล ที่จะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ และนำมาสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด” เช่นเดียวกับ นายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ที่เห็นว่านโยบายการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเดินหน้าต่อ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมที่พัฒนาอย่างแท้จริง และพร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

▶ขณะที่ พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ แม่ทัพภาคที่ 4 มาเยี่ยม และพร้อมสานต่อนโยบายเจตนารมณ์แนวทางการทำงานของ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนชาวไทยพุทธ พระ และวัดในพื้นที่เป็นอย่างดี วันนี้มีแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่มาสานต่องาน รู้สึกอุ่นใจสบายใจ เชื่อว่าแม่ทัพคนใหม่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้